Books | K mojim ústam nahá (žená)

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

Edition: Uprostred prúdu

Pages count:184
Bond:brožovaná väzba so záložkou
Dimensions:125x200 mm
Release year:2010
Weight:240
ISBN:9788089178353
Price: 3,00 €

Igor Hochel sa narodil 13. novembra 1953 v Bratislave. Vyštudoval slovenský a bulharský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od r. 1978 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky Pedagogickej fakulty v Nitre. V r. 1982 — 1985 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Univerzite Sv. Klimenta Ochridského v Sofii. V r. 1987 — 2001 pracoval v redakcii literárneho mesačníka Romboid (1996 —1999 ako šéfredaktor). Od r. 1996 pôsobí ako pedagóg (v súčasnosti ako docent) na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde vyučuje slovenskú literatúru 2. polovice 20. storočia, súčasnú slovenskú literatúru, literárnu kritiku, semiotiku literatúry a kreatívne písanie. V r. 1991 — 2004 externe vyučoval dejiny bulharskej literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Vydal básnické zbierky Strom pred domom (1979), Svetlá na hladine (1986), Uprostred je mlčanie (1993), Kôra nežne praská (1997), Utkané z vlasov (2005) a básnickú skladbu Pátrači v krajine nezvestných (1995, s grafickými listami I. Bencu). Vyše tridsať rokov sa venuje aj literárnej kritike. Výber z jeho recenzií a literárnokritických statí vyšiel pod názvom Dotyky, sondy, postoje (2003). V r. 2005 vydal monografiu Ladislav Ballek. Príbeh ako princíp. Je spoluautorom publikácie Panoráma slovenskej literatúry III (2006, spolu s L. Čúzym, P. Darovcom a Z. Kákošovou) a knihy Slovenská literatúra po roku 1989 (2007, spolu s L. Čúzym a Z. Kákošovou). Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova a ďalších autorov. Igor Hochel bol niekoľko rokov predsedom Klubu nezávislých spisovateľov, od r. 2008 zastáva funkciu predsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.


http://nitra.sme.sk/c/5322033/basnik-igor-hochel-pise-erotiku-vo-versoch.html
http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=242


UKÁŽKA

***

k mojim ústam
prichádza nahá žena
a cez ňu
akoby príroda vo svojej prapodstate

príroda ešte nevyriekla čo mala
a ktosi už nad ňou urobil amen

ale bude tu znova
aby dorozprávala svoj príbeh

a ja sa tak cez ňu prinavrátim
k nahej podstate svojich slov